nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách - Rabí zajímavosti ze Šumavy
první elektrifikovaná trať v ČR od roku 1903 - Tábor zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
nejstarší český tištěný kalendář z roku 1485 - Vimperk zajímavosti ze Šumavy
první přečerpávací elektrárna v České republice z roku 1929 - Hamry zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené gotické město v Čechách - Kašperské Hory zajímavosti ze Šumavy
nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy

přírodní rezervace Prácheň

detailní info

kategorie: příroda / přírodní krásy, úkazy
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°18'49.270"N, 13°40'53.107"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Přírodní rezervace Prácheň - lesnaté natrží se vzácnou květenou kolem zříceny hradu Prácheň. Po opuštění hradu v 2. polovině 16. stol. se dnes nejcennější část rezervace - porosty na strmých skalnatých svazích nad řekou, vyvíjela prakticky bez lidských zásahů. Jsou zde zachovány přes 100 let staré smíšené pomsty s borovicí, lípou, jilmem, javorem klenem, habrem a dubem s bohatým bylinným patrem. Bylo zde nalezeno více než 100 druhů vyšších rostlin, z nichž řada je chráněna. Je zde doložen výskyt významných teplomilných druhů měkkýšů. Do území je vstup veřejnosti povolen jen po značené turistické stezce. Chráněné území o výměře 28,45 ha zaujímá západní až severozápadní svah vrchu Prácheň (512,4 m n.m.) v k.ú. Velké Hydčice. Předmětem ochrany je zbytek přirozených převážně listnatých porostů teplomilného charakteru ta na strmém svahu pod zříceninou někdejšího župního hradu, Podkladem chráněného území jsou krystalické horniny moldanubika. Byly zde zjištěny ruly, aplity, lamprofyry i granodiority, místy krystalické vápence. Převážnou část území pokrývá mezotrofní hnědozem, v místech s podkladem vápence pak vápeníte hnědozemě. Porosty v rezervaci tvoří suťový les s převahou lípy malolisté (Tilia cordata), lípy velkolisté (T. platyphyllos) a Javoru mléče (Acer platanoides), dubohabřina s převahou dubu letního (Quercus robur), dubu zimního (Q. petraea) a habru obecného (Carojnus betulus) a borový les na minerálním podkladu. V bylinném podrostu najdeme typické druhy hájové květeny jako např. sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), dymnivka dutá (Corydalis cava), bažanka vytrvalá (Mercurialis perenriis), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), prvosenka jarní (Primula verís), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) kruštík širolistý (Epipactis helleborine) aj. V území bylo zjištěno 135 druhů živočichů, z chráněných např. čmelák zemni (Bombus terrestris), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronelía austriaca), lejsek šedý (Muscícapa striata), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), ťuhýk obecný (Lanius collúrio) či veverka obecná (Sciurus vulgaris). Zákonnou ochranu získalo toto území již v roce 1959 novelizovaná v roce 1988.

přírodní rezervace Prácheň na mapě

místa v okolí

hřbitov Prácheň

hřbitov Prácheň

kategorie: kultura a památky / hřbitovy
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°18'53.963"N, 13°40'54.369"E

zobrazit více
kostel sv. Klimenta, Prácheň

kostel sv. Klimenta, Prácheň

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°18'54.346"N, 13°40'53.863"E

zobrazit více

další místa v okolí